Szybki kontakt: Szybki kontakt +48 537 536 864
Koszyk Koszyk
Ilość produktów:
0
Wartość:
0,00 
Wybierz powierzchnię Kamień
Beton
Kostka
Koszyk Koszyk
Ilość produktów:
0
Wartość:
0,00 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IMPREGNA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest GSKP Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000881642, NIP 6751744678, REGON 388064781, o kapitale zakładowym 25 000,00 zł, wpłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: biuro@impregna.pl zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Niniejszy regulamin udziela także Usługobiorcy informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.impregna.pl.

1.6. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu internetowego, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, należy kierować pod adres: biuro@impregna.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora danych osobowych.

2. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,

2.1.3. przesyłanie przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (Newsletter).

2.1.4. do udzielenia odpowiedzi na zapytanie – dotyczy danych zbieranych podczas korespondencji ze Sprzedawcą.

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

2.2.1. dane zbierane aktywnie: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.2.2 dane zbierane biernie (dane eksploatacyjne) – dane zbierane przez serwer lub program do analizy zachowań klienta na stronie podczas każdorazowej wizyty Usługobiorcy, nie wymagające podania ich przez Usługobiorcę np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

2.4. W przypadku gdy Klient wybierze opcję płatności „Szybki przelew”, do firmy PayPro SA przekazywane są dane teleadresowe podawane jako adres płatnika oraz dodatkowo email Klienta i adres IP komputera poprzez który Klient składa zamówienie. Nie przechowujemy i nie przetwarzamy danych dotyczących kart płatniczych naszych Klientów.

2.5. Zgodnie z zasadą minimalizacji powierzone dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Sklepu internetowego, służą głównie do realizacji zobowiązań Sprzedawcy wobec Klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

• po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub

• jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne.

2.6. Administrator może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania, np. dostawcom usług hostingowych i IT, księgowych i przewozowych, działającym na zlecenie Administratora jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

2.7. Administrator nie stosuje profilowania, co oznacza, że dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) potrzeb ani cech osobowościowych Usługobiorcy. Ponadto, Administrator nie zbiera o Usługobiorcy dodatkowych informacji z innych źródeł.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest:

3.1.1. Art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

3.1.2. Art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, oraz ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia.

3.1.3. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Usługobiorcy/Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach – w przypadku świadczenia usługi newslettera.

3.2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

4.1. Usługobiorca/Klienta ma prawo do:

– bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;

– dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO;

– ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli Usługobiorca uzna, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób Administrator narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

4.2. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO Usługobiorca nie ma prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

– przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć danych Usługobiorcy przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

– przetwarzanie danych Usługobiorcy jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

4.3. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas obowiązywania zgody, którą osoba, której dane dotyczą może cofnąć lub ograniczyć w dowolnym momencie. Jeśli to zrobi, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w celach, których dotyczy cofnięta lub ograniczona zgoda.

4.4. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

4.5. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez Administratora oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@impregna.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

5.1. Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

5.2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
5.3. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

5.3.1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zapytania;

5.3.2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zapytania, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

5.3.3. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; 5.3.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

5.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zapytania poprzez Formularz Zapytania).

5.5. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

5.6. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), oraz dostępna na stronie: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5.7. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Rozwój Sklepu internetowego, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Administratora polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Usługobiorców natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.